Betrokkenheid
van ouders
en leerlingen

Betrokkenheid is belangrijk

De school hoort een plek te zijn tussen thuis en de straat/de wereld. Hier mogen kinderen in veiligheid en vertrouwen oefenen, leren, fouten maken en ontdekken. Als ouders samen optrekken met de school profiteren kinderen daar enorm van.

Op De Springplank willen we graag dat iedereen zich veilig voelt en dat ieder kind gezien wordt in zijn eigenheid. Je mag zijn wie je bent. We werken vanuit vertrouwen en daar hoort openheid en een goede communicatie bij. Ouders nemen wij serieus en u kunt bij ons terecht als er zorgen, vragen of klachten zijn. Andersom nemen wij contact op met ouders als dat nodig is.

OUDERS ZIJN ACTIEF EN DOEN MEE

Wij betrekken ouders graag bij de beslissingen die we nemen en trajecten die we lopen. Het ouderpanel, de medezeggenschapsraad en de ouderraad worden vroegtijdig meegenomen in de ontwikkelingen. Dat kan zowel praktisch als inhoudelijk zijn.

In groep 1-2-3 zijn er regelmatig oudergesprekken en vanaf half groep 4 voeren we kind-oudergesprekken, waarbij we de resultaten en groei en verwachtingen bespreken. Kinderen worden met hun ouders actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling.

Regelmatig wordt hulp gevraagd vanuit de klassen of vanuit de ouderraad voor ondersteuning bij activiteiten. Het kan gaan om vervoer, het begeleiden van een groepje kinderen of helpen bij een feestje.

COMMUNICATIE VIA SOCIAL SCHOOLS

Wij maken gebruik van het Ouderportaal Social Schools. Ouders en leerkrachten kunnen hier op een veilige en makkelijke manier contact met elkaar hebben. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van groepsberichten met soms ook foto’s van activiteiten. Elke maand wordt hier ook een nieuwsbrief geplaatst met belangrijke informatie. Ouders kunnen via Social Schools hun kind ziekmelden of verlof aanvragen. Ook (kind-)oudergesprekken worden gepland via de ouderportal.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met de school. Op verschillende gebieden wordt advies gevraagd en op sommige gebieden heeft de oudergeleding van de MR zelfs instemmingsrecht (bijv. de schoolgids). De ouders in de MR zijn het klankbord van u als ouder buiten aan de schoolpoort. Wat speelt er, wat moet er besproken worden? Wat gaat er goed en wat kan er beter?

De MR bestaat uit 2 personen vanuit de ouders en 2 personen vanuit het personeel. Het personeel kiest de personeelsvertegenwoordigers in de MR en ouders kiezen de oudervertegenwoordigers. De MR komt 5 keer per jaar bij elkaar om te praten over o.a. verkeerveiligheid, schoolgids, extra vrije dagen en belangrijke beslissingen op schoolniveau. De directeur is bij de vergaderingen aanwezig om toelichting te geven en de mening van ouders te horen. In de medezeggenschapsraad van De Springplank hebben 2 ouders en 2 personeelsleden zitting.

Voor de school overstijgende zaken is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad bestaat uit 7 personen, waarvan één ambtelijk secretaris. De GMR geeft advies of verleent instemming in zaken zoals: beleidsstukken, klachtenregeling, boven schoolse regelingen e.d. aan de centrale directie van de Lowys Porquinstichting.

HET OUDERPANEL

Het ouderpanel bestaat uit 6 ouders. Zij komen vier of vijf keer per jaar bij elkaar. Het ouderpanel denkt mee met het beleid van de school en geeft advies aan de directeur. Nieuwe ideeën en nieuwe ontwikkelingen worden besproken. Daarnaast heeft het ouderpanel een belangrijke functie als klankbord voor de directeur.
De voorzitter van het ouderpanel is Jack Nuijten (directeur). De vergaderingen zijn gezamenlijk met de medezeggenschapsraad. Het ouderpanel is hiermee tevens een belangrijk klankbord voor de MR.

DE OUDERRAAD

De ouderraad is eigenlijk het bestuur van de oudervereniging waar alle ouders/verzorgers van onze kinderen automatisch lid van zijn. De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die het hele jaar door geheel belangeloos activiteiten organiseren, zoals de avondvierdaagse, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, paasviering, schoolreis en de laatste schooldag.

De ouderraad vergadert elke maand en doet ook regelmatig een beroep op ouders/verzorgers om mee te helpen bij activiteiten. Ouders van de ouderraad denken mee met de school en de schoolorganisatie.

Er wordt hard gewerkt, maar het is ook heel gezellig in de ouderraad. De school en dus uw kind is met deze hulp en ondersteuning zeer geholpen. De school heeft veel waardering voor de ouderraad. Het zijn echt kanjers!

INSPRAAK EN BETROKKENHEID VAN KINDEREN

Kinderen hebben een eigen mening en als kinderen mee mogen denken bij hun eigen ontwikkeling of bij zaken in en rond de groep of de school, zullen ze zich beter inzetten om afspraken na te komen en de doelen te bereiken. Op De Springplank vinden we het belangrijk dat kinderen opgevoed worden tot kritische, creatieve en ondernemende wereldburgers. Er is niet voor alles maar één goede oplossing. Leerkrachten gaan op het eigen niveau van het kind en de groep gesprekken aan. Kinderen worden uitgedaagd om hun mening te geven. Als daarmee ook kinderen hun verantwoordelijkheid krijgen en deze ook nemen, ontstaat een fijne schoolcultuur waarin we samen werken, samen spelen en samen leren. Op De Springplank leren kinderen, leerkrachten en ook de ouders. Dan ontstaat leren en leven in veiligheid en vertrouwen en komen kinderen en leerkrachten tot bloei.